Aspira AB

ICC´s standards & riktlinjer

ICC´s standards och riktlinjer tillhandahåller de breda principerna till vilka ICC samtycker. Principer är handlingsregler som guidar beteende baserat på värderingar. Principerna baseras på allmän civilrätt, med andra ord går de inte in i detalj på vad coachen måste göra, men ger riktlinjer inom vilka coachen kan röra sig fritt. Samtycke till dessa regler är en nödvändig förutsättning för medlemskap i ICC. Dessa regler verkar alltid inom lagarnas struktur i det land där coachen arbetar.

Lambent do Brasil är inte ansvarigt för de certifierade coachernas arbete, inte heller övervakar det dem på en fortlöpande basis. Certifierade coacher är ansvariga för sitt eget arbete och egna resultat. Emellertid kommer Lambent do Brasil uppmärksamma klagomål mot normerna, om de kommer till vår kännedom.

Följande riktlinjer handlar om etik och normer; de koncentrerar en bunt värderingar och deras konsekventa beteenden i en serie principer. Dessa värderingar har visat sig gagna alla både inom och utom ICC. ICC accepterar dessa principer samstämmigt, utan sådan samstämmighet är de omöjliga att bibehålla. Vi förväntar oss att alla coacher inom ICC handlar etiskt och upprätthåller följande 
normer i sitt coachingarbete.

Etiska Principer

1. Förtroende/Tillit

Grunden i varje coachingrelation är förtroendet.
Klienten måste lita på att coachen arbetar på bästa sätt. Förtroende byggs upp med tiden; coachen måste visa att de är trovärdiga. För att vara trovärdig måste coachen visa kompetens och ärlighet.

Kompetens
- Coachen gör det bästa av sin förmåga med varje klient.
- Coachen visar att de har kärnkompetenserna (se kärnkompetenser).
- Coachen anstränger sig med att hålla sig uppdaterad med utveckling i coachingmetodik.
- Coachen är medveten om sin skicklighetsnivå och jobbar alltid på att förbättra sina färdigheter.
- En coach är medveten om sina egna personliga problem och försäkrar att de inte påverkar deras professionella coachingrelation med sina klienter negativt. Om nödvändigt kommer de att få professionell hjälp på ett tidigt stadium, antingen från en annan coach eller från en ändamålsenlig professionell. Om dessa problem orsakar problem i arbetet med deras klienter, kommer coachen överväga att begränsa eller avsluta sina coachingaktiviteter.

Integritet
- Coachen agerar konsekvent, håller överenskommelser och sina löften.
- Coachen håller klientens material konfidentiellt utom där annat tillåts av klienten eller krävs av lagen.

2. Respekt för klienten
- Coachen kommer behandla klienter med värdighet och respekt.
- Coachen utnyttjar aldrig klienten personligt, sexuellt eller finansiellt.
- Coachen ska få tillåtelse från en klient innan de använder deras namn eller påskrifter som referenser.
- Coachen kommer inte försöka pracka på sina egna övertygelser, värderingar eller synsätt på klienten.

3. Ärlighet
- Coachen kommer vara medveten om sin skicklighetsnivå och kvalifikationer och kommer annonsera, marknadsföra och presentera dem på ett ärligt sätt.
- Coachen kommer endast att acceptera klienter när de ser en överensstämmelse mellan klientens behov och deras förmågor.

4. Professionell respekt
- Coachen kommer inte att göra något som skadar den allmänna förståelsen eller accepterandet av coaching som yrke.
- Coachen kommer inte hävda eller antyda resultat av coaching som de inte följdriktigt kan påstå.

ICC Standards

Dessa riktlinjer gäller för alla professionella medlemmar i ICC. De föreskriver minimum standard för utövande att följa för medlemmar, och coacher kan endast tillhandahålla sina tjänster inom ramarna för ICCs normer.

1. Kompetens

Coacher kommer att göra sitt bästa för varje klient och visa kärnkompetensen i sin coaching.
De kommer sträva efter att vara medvetna om allmän bästa affärsutövning, ny teknologi, lagliga krav och normer relaterade till coaching yrket.
De kommer sträva mot förbättring och utöka sina färdigheter genom läsning, kontakt med jämlikar och träning.
Coacher kommer alltid att vara medvetna om sin förmåga, sin styrka och begränsningar. De kommer bara acceptera jobb som de tror sig vara kompetenta att utföra.
De kommer inte hävda något som de inte följdriktigt kan påstå. Inte heller kommer de hävda några förmågor, rekommendationsbrev eller kvalifikationer de inte innehar, inte heller med kännedom låta andra hävda något om dem å deras vägnar, varken i skrivna dokument eller muntliga uttalanden.

2. Respekt för klienter

Coacher kommer att respektera andras rätt att ha annorlunda åsikter och övertygelser än deras egna. De kommer inte försöka argumentera för sina egna övertygelser, värderingar eller åsikter såsom varandes de rätta.
I början av relationen kommer coachen så långt som möjligt försäkra sig om att klienten förstår coaching överenskommelsen mellan dem.
Coacher kommer inte orättvist diskriminera klienter på någon grund.
Coacher kommer inte att utnyttja klienten personligen, sexuellt eller finansiellt.
Coachen måste erhålla tillstånd från klienten innan de använder deras namn eller påskrifter som referenser.
Coachen hedrar alla överenskommelser och håller sina löften till klienter.

3. Coaching som yrke

Coacher kommer att respektera andras rätt inom copyright, intellektuellt ägande, varumärken och patent. De kommer erkänna andra personers bidrag när det är lämpligt.
Coacher kommer inte godvilligt ingå i någon aktivitet som kan ge coaching yrket dåligt rykte. Om de får kännedom om missbruk eller förvrängning av deras arbete kommer de vidta förnuftiga åtgärder för att rätta till det.

4. Konfidentiellitet och intressekonflikt

Coachen håller klientens material sekretessbelagt utom där det tillåts av klienten, krävs av lagen eller annan tvingande anledning såsom överhängande fara för andra. Detta material kan vara muntligt i ”öga mot öga”-sessioner eller genom teknologi såsom telefon, dator eller röstmail. Närhelst möjligt kommer en coach inte ta sig an professionella förbindelser där existerande relationer kan skapa en intressekonflikt. Om en sådan konflikt uppstår kommer coachen göra sitt bästa för att lösa den inom ramarna för de Etiska riktlinjerna och Normerna.
Coacher kan använda klient material i träning och skrivet material, förutsatt att klienten inte på något sätt är identifierbar.
Coachen kommer för klienten avslöja alla arvoden de får från tredje part som ett resultat av hänvisningar eller råd de ger beträffande den klienten.
Där det är professionellt lämpligt kommer coacher samarbeta med andra professionella för att hjälpa klienten, alltid med klientens tillstånd.
När coachen kommer att tillhandahålla tjänster till en person eller organisation på begäran av tredje part kommer de försiktigt uppskatta relationen mellan de två och avgöra att där inte föreligger någon intressekonflikt med syfte på coachens olika roller eller sekretessfrågor.
En coachs uppdragsgivare behöver inte vara densamma som deras klient (t.ex. när en affärsrörelse engagerar och betalar coachen för att coacha en eller flera personer inom rörelsen). I dessa fall kommer coachen klargöra i förväg med både klient och uppdragsgivare den feedback de kommer att ge till uppdragsgivaren, formen den kommer att anta och resultaten uppdragsgivaren vill ha. De kommer att försäkra att dessa är överenskomna i förväg av coach, klient och uppdragsgivare och inte bryter klientens sekretess eller förtroende. Om ingen överenskommelse kan nås kommer coachen avböja uppdraget.

5. Feedback och framsteg

Coacher kommer att vidta rimliga åtgärder för att mäta klientens framsteg. Om klienten inte gör några framsteg kommer de diskutera detta öppet med klienten som en del i coachingrelationen. Coacher kommer upprätta och föra tillräckliga protokoll rörande deras arbete med klienter för att bemöta professionella och lagliga begäranden.
Coacher kommer att hänvisa klienter till andra professionella när det är relevant, såsom en rådgivare, terapeut eller läkare när de känner till problem som behöver sådan behandling.
Coacher försöker alltid undvika skada eller fara för sig själva, klienter eller andra i sitt yrke.
När det uppstår avbrott i coachingen kommer coachen göra lämpliga ansträngningar för att ordna andra åtgärder för klienten. Om avbrottet är långt kan detta innebära att hitta en tillfällig coach från ICC åt klienten.
Coaching relationen avslutas genom överenskommelse mellan coach och klient, oftast i slutet av ett förhandsbetalat kontrakt. Om coachingen avslutas av coachen innan utgången av ett sådant kontrakt kommer de erbjuda sig att betala tillbaka avgifter som betalats i förskott för vilka de inte kommer att tillhandahålla coachingtjänster. Om coachingen avbryts av klienten innan utgången av ett sådant kontrakt kommer klienten betala avgiften som det överenskommits på förhand.

6. Avgifter

Coachen kommer klart och tydligt informera klienten om logistiken, avgifterna och planeringen för coachingrelationen.
En coach är fri att ta ut vilka avgifter de vill. De talar om dessa avgifter så tidigt som möjligt i coachingrelationen.
Om det är problem med betalningen av avgifterna vidtar coachen 
rimliga åtgärder för att diskutera detta problem i förväg och bestämma med klienten vad som ska göras. Om klienten inte betalar de överenskomna avgifterna kan coachen vidta lämpliga lagliga åtgärder för att inkassera dem.